شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش فن کویل مهر اصل در تهران و شهرستان ها می باشد.
 
برای خرید فن کوئل مهر اصل و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فن کوئل مهر اصل با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
mehrasl

کاتالوگ فن کویل مهر اصل

فن کوئل دیواری مهر اصل

فن-کویل-دیواری-مهر-اصل

فن کوئل دیواری مهر اصل مدل FCS04S03-400CFM

 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 10.7 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1095*312*205(mm)
 • با وزن 16 کیلوگرم

فن-کویل-دیواری-مهر-اصل

فن کوئل دیواری مهر اصل مدل FCS04S03-600CFM

 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 13.5 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1095*312*205(mm)
 • با وزن 19 کیلوگرم

فن کویل داکتی مهر اصل

فن-کویل-داکتی-مهراصل

فن کوئل کانالی بدون کابین مهر اصل مدل FCC02D03-200CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.02 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.15 کیلووات
 • دبی هوا 200 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 775*248*690(mm)

فن-کویل-داکتی-مهراصل

فن کوئل کانالی بدون کابین مهر اصل مدل FCC02D03-300CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.12 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.06 کیلووات
 • دبی هوا 300 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 790*248*690(mm)

فن-کویل-داکتی-مهراصل

فن کوئل کانالی بدون کابین مهر اصل مدل FCC02D03-400CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.76 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 11 کیلووات
 • دبی هوا 400 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 790*248*690(mm)

فن-کویل-داکتی-مهراصل

فن کوئل کانالی بدون کابین مهر اصل مدل FCC02D03-600CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.68 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 14.27 کیلووات
 • دبی هوا 600 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1210*248*690(mm)

فن-کویل-داکتی-مهراصل

فن کوئل کانالی بدون کابین مهر اصل مدل FCC02D03-800CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 6.7 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 14.27 کیلووات
 • دبی هوا 800 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1210*248*690(mm)

فن-کویل-داکتی-مهراصل

فن کوئل کانالی بدون کابین مهر اصل مدل FCC02D03-1000CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.53 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 19.83 کیلووات
 • دبی هوا 1000 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1520*248*690(mm)

فن-کویل-داکتی-مهراصل

فن کوئل کانالی بدون کابین مهر اصل مدل FCC02D03-1200CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.18 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 21.69 کیلووات
 • دبی هوا 1200 cfm
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1860*248*690(mm)

فن کویل زمینی مهر اصل

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBCW200

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.02 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.15 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 790*645*235 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBCW300

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.12 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.06 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 790*645*235 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBCW400

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.76 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 11 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1030*645*235 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBCW600

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.68 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 14.27 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1260*645*235 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBCW800

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 6.7 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 17.38کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1500*645*235 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBCW1000

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.53 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 19.83 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1662*645*235 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBF3-200CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 3.02 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.15 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 910*600*210 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBF3-300CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.12 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.06 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1150*600*210 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBF3-400CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 4.76 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 11 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1215*600*210 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBF3-600CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.68 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 14.27 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1355*600*210 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBF3-800CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 6.7 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 17.38 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1630*600*210 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBF3-1000CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.53 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 19.93 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 1940*600*210 (mm)

فن-کویل-زمینی-مهر-اصل

فن کویل زمینی مهر اصل مدل FCBF3-1200CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 8.18 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 21.69 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 2280*600*210 (mm)

فن کویل کاستی مهر اصل

فن-کویل-کاستی-مهراصل

فن کویل کاستی چهار طرفه مهر اصل مدل FC4010-200CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 200CFM
 • ظرفیت سرمایش 2 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 3 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 570*250*570 (mm)
 • با وزن 26 کیلوگرم

فن-کویل-کاستی-مهراصل

فن کویل کاستی چهار طرفه مهر اصل مدل FC4010-300CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 300CFM
 • ظرفیت سرمایش 3 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 4.15 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 570*250*570 (mm)
 • با وزن 26 کیلوگرم

فن-کویل-کاستی-مهراصل

فن کویل کاستی چهار طرفه مهر اصل مدل FC4010-400CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 400CFM
 • ظرفیت سرمایش 4 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 6.24 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 570*250*570 (mm)
 • با وزن 28 کیلوگرم

فن-کویل-کاستی-مهراصل

فن کویل کاستی چهار طرفه مهر اصل مدل FC4010-600CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 600CFM
 • ظرفیت سرمایش 5.67 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 8.505 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 730*290*730(mm)
 • با وزن 34 کیلوگرم

فن-کویل-کاستی-مهراصل

فن کویل کاستی چهار طرفه مهر اصل مدل FC4010-800CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 800CFM
 • ظرفیت سرمایش 7.2 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 10.8 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 730*290*730(mm)
 • با وزن 36 کیلوگرم

فن-کویل-کاستی-مهراصل

فن کویل کاستی چهار طرفه مهر اصل مدل FC4010-1000CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1000CFM
 • ظرفیت سرمایش 9.45 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 14 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 930*290*930(mm)
 • با وزن 50 کیلوگرم

فن-کویل-کاستی-مهراصل

فن کویل کاستی چهار طرفه مهر اصل مدل FC4010-1200CFM

 • با عملکرد سرمایش و گرمایش
 • در ظرفیت 1200CFM
 • ظرفیت سرمایش 10.8 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 16.47 کیلووات
 •  نوع برق مصرفی تک فاز 
 •  ابعاد دستگاه 930*290*930(mm)
 • با وزن 50 کیلوگرم