فرم استخدام
واحد نیروی انسانی شرکت پایا گسترش خورشید تابان در جایگاه های مختلف شغلی اقدام به استخدام می نماید. جهت قرار گرفتن در لیست مصاحبه برای فرصت های جدید شغلی در این مجموعه، فرم زیر را پر نمایید.